PROGRAM

JANGKA MENENGAH

SASARAN JAMA’AH AL KHIDMAH JANGKA MENENGAH
Sasaran jangka menengah adalah sasaran dalam jangka 3 tahun atau 1 periode masa khidmah, yaitu masa khidmah Pengurus Pusat I Jamaah Al Khidmah masa khidmah 2006 – 2009.

Bidang Organisasi

1. Perkumpulan Ja’ah Al Khidmah sudah berbentuk badan hukum dan mempunyai citra yang baik di kalangan pemerintah dan swasta, baik didalam maupun di luar negeri.
2. Tersedianya Data Base Jama’ah dan Pengurus Al Khidmah, mulai dari Pengurus Ranting sampai Pengurus Pusat, yang di perbaharui setiap bulan.
3. Pengurus Wilayah Jamaah Al Khidmah sudah meliputi :

v Jawa Tengah
v Jawa Timur
v DI Yogjakarta.
v Jawa Barat
v Banten
v DKI
v Makasar
v Medan
v Lampung.
v NTB

4. Pengurus Daerah Istimewa sudah meliputi :

v Malaysia
v Singapore
v Brunai
v Mesir
v Makah
v Madinah
v China

5. Seluruh Kepengurusan sudah melakukan mekanisme organisasi sesuai dengan AD ART dan perturan-peraturan lain yang di tetapkan oleh Organisasi Jama’ah Al Khidmah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
6. Terciptanya Pengurus Wilayah sebagai penggerak Kegiatan Jama’ah Al Khidmah di Wilayah Propinsi masing-masing

Bidang Pembinaan Umat

1. Terlaksananya Majlis Solat Malam secara istiqomah di setiap Wilayah dan Daerah Istimewa, sedikitnya satu tempat untuk tiap-tiap Wilayah.
2. Terlaksananya Majlis Mubayaah secara istiqomah di setiap Wilayah dan Daerah Istimewa, sedikitnya satu tempat untuk tiap-tiap Wilayah.
3. Terlaksananya Majlis Khususi secara istiqomah di setiap Wilayah dan Daerah Istimewa, sedikitnya 300 tempat.

BIDANG KEGIATAN
Terlaksananya Majlis-Majlis yang sudah istiqomah bertahun-tahun dilaksanakan di PP Al Fithrah Surabaya, menjadi lebih sempurna dalam segala bidang.

Bidang Pendidikan
1. Terciptanya Tenaga Profesional di tiap Daerah dan Daerah Istimewa yang mempunyai kapasitas :.
1. Menyelenggarakan Kegiatan
2. Memimpin Kegiatan
3. Membaca Manaqib
4. Membaca Maulid
5. Menabuh Terbang
2. Terwujudnya system pelatihan yang tepat untuk mencetak para ahli yang dapat :
1. Menyelenggarakan Kegiatan
2. Memimpin Kegiatan
3. Membaca Manaqib
4. Membaca Maulid
5. Menabuh Terbang
3. Tersedianya kitab-kitab yang menjadi kebutuhan para jamaah Al Khidmah.
4. Tersedianya kitab-kitab tentang Eksistensi Jama’ah Al Khidmah, yang di distribusikan kepada seluruh Jama’ah.

Bidang Sarana Prasarana
1. Tersedianya sekretariat Pengurus Pusat Jamaah Al Khidmah yang efektif dan produkstif.
2. Tersedianya sarana prasarana kebutuhan operasional Kantor Sekretariat PP Jama’ah Al Khidmah.
3. Tersedianya tenaga full timer yang menunjang terlaksananya kantor secretariat PP Al Khidmah yang produktif
4. Tersedianya sarana prasarana proses belajar mengajar di Pondok Putri PP Al Fithrah Surabaya.
5. Tersedianya tanah untuk membangun Masjid di PP Al Fitrah Semarang
6. Tersedianya penginapan bagi Jama’ah Al Khidmah yang menghadiri Houl Akbar di Kedinding dan Houl Sayidatina Hatijah r.ha.

Bidang Kewanitaan
1. Terwujudnya peran aktif kaum wanita di setiap penyelnggaraan kegiatan Jama’ah Al Khidmah
2. Terwujudnya peran aktif kaum wanita di setiap tingkatan kepengurusan Jama’ah Al Khidmah.

Bidang Humas
1. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan seluruh jajaran instansi pemerintah dan swasta terkait.
2. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan seluruh organisasi Islam terkait.
3. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan seluruh Pondok Pesantren dan Pendidikan Formal.
4. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan seluruh Parpol.
5. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan para tokoh masyarakat.
6. Terciptanya komunikasi yang harmonis antara pengurus dengan Jama’ah Al Khidmah dan masyarakat umum.
7. Tercapainya setiap informasi kegiatan Pengurus Pusat ke seluruh masyarakat dan jama’ah Al Khidmah baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia .

Bidang Dana

1. Terkumpulnya Dana Khidmah Jamaah Rp. 1.000,- / anggota yang kegunaannya 100 % untuk seluruh kegiatan di lingkungan Pengurus Daerah (Kota/ Kabupaten)
2. Dana Khidmah Jamaah Rp. 10.000,- / anggota yang kegunaannya untuk mengganti uang cetak Kartu Anggota Al Khidmah.
3. Terkumpulnya Dana Khidmah Jamaah secara suka rela untuk membiayai Kegiatan dan Operasional Pengurus Pusat.
4. Terkumpulnya Dana Hibah untuk menunjang kegiatan jama’ah Al Khidmah
5. Terkumpulnya Dana Zakat (Fitrah, Mal, Profesi, Sirkah dll. ) untuk membiayai kegiatan yang memungkinkan

Bidang Usaha
1. Terciptanya keuntungan dari beberapa jenis usaha yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Al Khidmah.
2. Terciptanya perusahaan yang sehat, yang dapat menghasilkan keuntungan yang memadahi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Jama’ah Al Khidmah

Kesekretariatan

1. Terbentuknya pusat pelayanan informasi yang produktif dan pro aktif melayani umat
2. Terciptanya komunikasi yang harmonis antara pengurus dengan Jama’ah Al Khidmah dan masyarakat umum.
3. Tersedianya karyawan yang professional yang dapat mendukung tercapainya seluruh program kerja sesuai AD ART.

SASARAN JAMA’AH AL KHIDMAH JANGKA PANJANG
Sasaran jangka panjang adalah sasaran dalam jangka 15 tahun atau 3 periode masa khidmah.
Dari hasil Musyawarah Nasional Jama’ah Al Khidmah I di Malang 21 – 22 Januari 2006, pada intinya kebijakan jangka panjangnya adalah sebagai berikut :

BIDANG ORGANISASI
1. Terciptanya eksistensi Jama’ah Al Khidmah yang di akui oleh masyarakat nasional dan internasional sebagai, organisasi yang mendorong tumbuhnya generasi yang soleh solehah sejahtera lahir dan batin, yang pandai bersyukur, dapat menyenangkan hati keluarganya, orang tuanya, guru-gurunya hingga Nabi Besar Muhammad S.A.W. sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan hadits serta tuntunan ahlaq para salafu nassoleh.
2. Terciptanya peran aktif Jama’ah Al Khidmah di seluruh Nusantara mulai tingkat Pusat sampai tingkat Desa, bahkan di beberapa Negara lain, sebagai penggerak untuk mewujudkan generasi soleh solehah sejahtera lahir dan batin, yang pandai bersyukur, dapat menyenangkan hati keluarganya, orang tuanya, guru-gurunya hingga Nabi Besar Muhammad S.A.W. sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan hadits serta tuntunan ahlaq para salafu nassoleh.

BIDANG PEMBINAAN UMAT
1. Terciptanya prilaku generasi yang soleh solehah sejahtera lahir dan batin, yang pandai bersyukur, dapat menyenangkan hati keluarganya, orang tuanya, guru-gurunya hingga Nabi Besar Muhammad S.A.W. sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan hadits serta tuntunan ahlaq para salafu nassoleh.
2. Terciptanya generasi yang senang berkumpul dalam majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua.

BIDANG KEGIATAN
1. Terlaksananya majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua di seluruh tanah air bahkan di Negara-negara lain, dari tingkat desa sampai tingkat Negara.
2. Terciptanya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap penyelenggaraan majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua.

BIDANG PENDIDIKAN
1. Terciptanya Lembaga Pendidikan di seluruh Nusantara dan dinegara-negara lain yang dapat mencetak generasi yang senang berkumpul dalam majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua.
2. Terciptanya system dan kurikulum Pendidikan yang mampu mencetak generasi yang senang berkumpul dalam majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua.
3. Terciptanya generasi yang senang berkumpul dalam majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua.

Bidang Sarana Prasarana
1. Terciptanya sarana dan prasarana yang dapat memfasiltasi Terciptanya generasi yang soleh solehah sejahtera lahir dan batin, yang pandai bersyukur, dapat menyenangkan hati keluarganya, orang tuanya, guru-gurunya hingga Nabi Besar Muhammad S.A.W. sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan hadits serta tuntunan ahlaq para salafunasoleh.
2. Terciptanya sarana prasarana yang dapat memfasilitasi terselenggarakannya majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua.

Bidang Kewanitaan
Terciptanya partisipasi aktif kaum wanita dalam ikut serta menciptakan generasi yang soleh solehah sejahtera lahir dan batin, yang pandai bersyukur, dapat menyenangkan hati keluarganya, orang tuanya, guru-gurunya hingga Nabi Besar Muhammad S.A.W. sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan hadits serta tuntunan ahlaq para salafunasoleh.

Bidang Humas
1. Terciptanya persepsi yang positif dikalangan masyarakat dan pemerintah serta dunia internasional, terhadap eksistensi Jama’ah Al Khidmah.
2. Terciptanya pemahaman yang baik dan benar di kalangan masyarakat dan pemerintah serta dunia internasional atas keberadaan Jama’ah Al Khidmah
3. Tersebar luasnya aktifitas Jama’ah Al Khidmah di seluruh pelosok nusantara bahkan di seluruh dunia .
4. Termotoifasinya masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi yang soleh solehah sejahtera lahir dan batin, yang pandai bersyukur, dapat menyenangkan hati keluarganya, orang tuanya, guru-gurunya hingga Nabi Besar Muhammad S.A.W. sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan hadits serta tuntunan ahlaq para salafunasoleh.
5. Termotoifasinya masyarakat untuk bersama-sama mengikuti majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua.

Bidang Dana
1. Tersedianya dana untuk membangun generasi yang soleh solehah sejahtera lahir dan batin, yang pandai bersyukur, dapat menyenangkan hati keluarganya, orang tuanya, guru-gurunya hingga Nabi Besar Muhammad S.A.W. sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan hadits serta tuntunan ahlaq para salafunasoleh.
2. Tersedianya dana untuk menyelenggarakan majlis dzikir, maulid dan manaqib serta kirim doa kepada orang tua.

Bidang Usaha
1. Terciptanya beberapa usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Terciptanya perusahaan yang sehat, yang dapat menghasilkan keuntungan yang memadahi, sehingga mampu membiayai kegiatan Al Khidmah.
3. Tersedianya dana dan usaha untuk mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga makin istiqomah beribadah

Kesekretariatan</strong
1. Terbentuknya pusat pelayanan informasi yang produktif dan pro aktif melayani umat
2. Terwujudnya kinerja kesekretariatan yang mampu melayani kebutuhan umat
3. Tersedianya Gedung Sekretariat Pengurus Pusat Jama’ah Al Khidmah yang representatif dan produktif
4. Tersdianya sarana dan prasarana kantor Sekretariat Pengurus Pusat Jama’ah Al Khidmah yang dapat mendukung tercapainya program kerja sesuai AD ART
5. Tersedianya karyawan yang professional yang dapat mendukung tercapainya seluruh program kerja sesuai AD ART.

PROGRAM JANGKA PENDEK
BIDANG ORGANISASI
1. Pembentukan Badan Hukum
2. Registrasi dan Pemberian Kartu anggota Al Khidmah
3. Menghadiri Muswil, Rakerwil ,Musda dan Rakerda
4. Pelatihan Penggalian Dana
5. Menetapkan Uang Pangkal Rp. 10.000,- / Orang

PEMBINAAN UMAT
1. Sosialisasi Buku Pedoman
2. Pertemuan Rutin Para Imam Khususi

BIDANG KEGIATAN
1. Melaksanakan Kegiatan Sowanan
2. Melaksanakan Manaqib Minggu Awal
3. Melaksanakan Kegiatan Pengajian Minggu ke 2
4. Melaksanakan Solat Tasbih malam 27 Romadlon
5. Memberikan Bingkisan Lebaran
6. Melaksanakan Houl Akbar
7. Melaksanakan Houl Akbar Sayyidatina Hadijah Al Qubro r ha

BIDANG PENDIDIKAN
1. Mengadakan Pelatihan Instruktur Pembacaan Manaqib / Maulid .
2. Mengadakan Pelatihan Penabuh Terbang.

BIDANG DANA
1. Menarik Uang Pangkal Rp. 10.000,- / Jama’ah
2. Menarik Sumbangan Suka Rela sesuai dengan kebutuhan masing-masing Daerah/ bln / Jama’ah.
3. Menggali Dana Hibah dari dalam dan Luar Negeri
4. Pengumpulan Zakat dari Jamaah dan simpatisan
5. Penarikan infaq lewat SMS

BIDANG USAHA
1. Melakukan kajian system usaha yang tepat untuk Jamaah Al Khidmah.
2. Mendirikan Badan Usaha yang cocok untuk Al Khidmah
3. Mengadakan kerja sama dengan lembaga perbankan
4. Melakukan kerja sama dengan lembaga bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

HUMAS
1. Memberikan Informasi seluas mungkin tentang eksistensi Al Khidmah
2. Mengundang para pejabat Pusat dan Propinsi dalam Acara Houl Akbar (Kedinding, Kemayoran, Gresik, Malang, Semarang)

KEWANITAAN
1. Menggerakkan kelompok wanaqib khusus Wanita
2. Mendorong terbentuknya Majlis Taklim khusus wanita

BIDANG SEKRETARIAT AL KHIDMAH
1. Mendirikan Kantor Sekretariat
2. Mengangkat 2 tenaga Sekretariat
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. Mengadakan Biaya Rutin kegiatan Kantor PP Jama’ah Al Khidmah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: